Slovníček pojmů

Anuita, bezpodílové vlastnictví, depozitum, loft, list vlastnictví, PENB… Kdo se v tom má vyznat? No jestli prodávate nebo kupujete nemovistost, tak přece vy! Se slovníčkem pojmů vás nemůže nic ze světa realit zaskočit! Vše je přehledně seřazeno dle abecedy.

Advokátní úschova


Úschova peněz, kterou skládá kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) předtím, než dojde např. k zápisu do katastru nemovitých věcí. Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly.
Anuita


Představuje stálou splátku hrazenou v pravidelných intervalech pro dané období sloužící k úhradě dlouhodobého dluhu, která se skládá z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo odkupu domu.
Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM)


Specifický druh spoluvlastnictví, který byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem Společné jmění manželů (SJM).
Bonita klienta


Schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům a včas a řádně hradit pravidelnou (zpravidla měsíční) splátku úvěru. Při výpočtu bonity/schopnosti dostát svým závazkům se zohledňuje příjem domácnosti žadatele a další jeho volné peněžní prostředky vzhledem k výši pravidelných měsíčních splátek všech úvěrů (včetně požadované hypotéky).
Budova


Nadzemní trvalá stavba, která je spojená se zemí pevným základem a je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory (s výjimkou hal). Rozhodnutím vlastníka lze za budovu považovat rovněž úsek se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je stavebně technicky uspořádána tak, že může plnit samostatně základní funkci budovy.
Budova rozestavěná


Budova, která je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží (NP), pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční.
Byt


Místnost nebo soubor místností, které splňují podle rozhodnutí stavebního úřadu svým uspořádáním a vybavením požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny.
Byt rozestavěný


Místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
Bytové družstvo (BD)


Družstvo zajišťující bytové potřeby svých členů.
Bytový dům


Budova určená k obývání více bytů přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba určená k bydlení, kde převažuje funkce bydlení.
Cenová mapa


Mapa ukazující cenu za m² pozemku nebo bytu v různých částech republiky nebo města. Cenovou mapu vyhlašuje obecní či městský úřad.
Činžovní dům


Dům s (nájemními) byty.
Číslo evidenční


Číslo označující budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (rekreační objekty, zahradní domky, chatky, apod.).
Číslo orientační


Číslo orientační
Číslo parcelní


Údaj označující parcelu v katastrálním území. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.
Číslo popisné


Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné další budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným.
Depozitum


Vklad v peněžním ústavu.
Družstevní byt


Byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva právo nájmu v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu.
Dřevostavba


Budova, která je z velké časti postavena ze dřeva (roubenky, sendvičové stavby, sruby).
Dům na klíč


Dům, který je postavený podle připravené projektové dokumentace. Zákazník se v okamžiku předání hotové stavby může do nového domu ihned nastěhovat.
Dvojdům


Dva domy, přiléhající jednou stěnou, jsou postaveny podle stejného návrhu, popřípadě je umístění zrcadlově obrácené.
Energetická náročnost budovy


Vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy (např. na vytápění b, větrání, apod.)
Evidenční číslo


Číslo označující budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (rekreační objekty, zahradní domky, chatky, apod.).
Exekuce


Nedobrovolný, vynucený úkon, při kterém dochází k zabavení a následnému prodeji movitého i nemovitého majetku nebo práv a následnému zpeněžení veřejnou dražbou.
Exkluzivita


Výhradní právo, které je podložené smlouvou, že určitou činnost smí provádět pouze jedna společnost (např. právo realitní kanceláře zprostředkovávat prodej nemovité věci).
Hrubá stavba


Dostavěný dům se zastřešením. Dům je zatím bez omítek, dveří, oken, podlah atd. Jde pouze o holou stavbu.
Hypoteční úvěr (hypotéka)


Úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka. Hypoteční úvěr může být účelový nebo neúčelový, přičemž účelovým se rozumí takový hypoteční úvěr, kdy jsou bankou poskytnuté prostředky použity výhradně za účelem investice do bydlení nebo nemovitosti.
Katastr nemovitostí


Údaje o nemovitostech, které obsahují soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.
Katastrální mapa


Mapa velkého měřítka obsahující body polí, polohopis a popis nemovitostí evidovaných v katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Tvoří soubor geodetických informací katastru nemovitostí.
Katastrální úřad


Úřad spravující katastr nemovitostí
Katastrální území


Základní územní technická jednotka. V katastru nemovitostí, statistikách se označuje stejným názvem a podle systému různým číslem. Katastrální území je obvykle jediným územím nebo jedním z několika území obce nebo města.
Kauce


Složení části peněz zajišťujících závazek (peněžní záruka)
Kolaudace


Schválení stavby nebo části, která vyžadovala stavení povolení, k užívání. Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy, a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.
Komerční nemovitost


Budova určená primárně pro kanceláře nebo obchody
Kupní smlouva


Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.
List vlastnictví


Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která prokazuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině je zapsáno katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti.
Lodžie


Zastřešený/zastropený prostor v budově, který je zepředu i z boku otevřený a nevystupuje z obvodové zdi domu.
Loft (loftový byt)


Velký byt, který vznikl přestavbou průmyslových prostor. Typické jsou vysoké stropy a neomítnuté cihlové zdi. Jde o horní podlaží nebo podkroví ve stavbě přímo pod střechou.
Mezonet (mezonetový byt)


Název pro byt ve dvou a více úrovních, vícepodlažní byt
Montovaný dům


Typizovaný dům sestavený s předem připravených dílů. Tyto části se připevňují na betonový základ.
Nájem


Nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě. Podnájemní vztah může vzniknout pouze v případě existence nájemního vztahu, důležitý je zde souhlas vlastníka nemovitosti.
Nájemce


Osoba, které pronajímatel na základě nájemní smlouvy přenechává za úplatu věc, aby ji dočasně v určené době užíval
Nájemné


Cena, která se hradí za užívání pronajatého bytu
Nájemní smlouva


Smlouva, za kterou pronajímatel přenechává za úplatu (částku) nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí


Písemná žádost o to, aby katastrální úřad na základě smlouvy, prohlášení nebo dohody provedl vklad věcného práva do kat
Nebytový prostor


Místnosti nebo soubory místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení, byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům
Nemovitost


Pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (dům, chata, chalupa, zahrada, pole, sad, altán a další). Pod tímto pojmem si můžeme představit také byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky dle zákona o vlastnictví bytů.
Nízkoenergetický dům


Stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Řídí se dle normy ČSN 73 0540.
Notářská úschova


Právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání typicky může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Peníze či jiné listiny přijaté do notářské úschovy vydá notář příjemci jen při splnění podmínek stanovených dohodou mezi složitelem a příjemcem při přijetí do úschovy. Poplatek za službu notářské úschovy je odstupňovaný podle částky úschovy. Jeho stanovení se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti 196/2001 Sb.
Obytná plocha (RD + byt)


Plocha domu vyjádřená v m2 - bez sklepa, úklidových místností, balkonu.
Obytná místnost


Část bytu (obývací pokoj, jídelna, ložnice), která splňuje požadavky předepsané vyhláškou. Je určena k trvalému bydlení a má podlahovou plochu nejméně 8 m2. Pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.
Ocenění nemovitosti


Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.
Odhadce


Fyzická nebo právnická osoba, která může zpracovávat ocenění tržního hodnoty nemovitosti.
Odhad ceny nemovitosti


Zjištění celkové hodnoty majetku. Pokud to vyžaduje povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.
Osobní vlastnictví (OV)


Pojem se používá jako vyjádření vlastnictví bytu, kdy majitelem není družstvo či město, ale fyzická osoba.
Parcela (pozemek)


Ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.
Parcelní číslo


Číslo, které je přiděleno k určité parcele v katastrálním území, identifikační číselné označení parcely (i pozemku). Čísla se používají v katastru nemovitostí, katastrální mapě a v dalších případech, kdy je třeba pozemek přesně určit.
Pasivní dům


Stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu
Podlahová plocha (bytu)


Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu (jako jsou např. stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce) Půdorysná plocha je přitom vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. Do podlahové plochy bytu je započítána plocha bytu plus plocha sklepa (ne sklepní kóje). Do podlahové plochy se naopak nezapočítává plocha balkónu, lodžie či terasy.
Podnájem


Přenechání nemovité věci na dobu určenou ve smlouvě (o podnájmu) nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem pronajímatele. Tato smlouva musí mít písemnou formu. Podnájem je odvozený od nájmu, nájemce se souhlasem vlastníka pronajímá nemovitost třetí osobě.
Podílové spoluvlastnictví


Vlastnictví, kde je více vlastníků nemovitosti a kde každý z nich má ideální podíl na nemovitosti.
Pronájem


Vyjadřuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Vzniká na základě nájemní smlouvy – pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou či nebytovou jednotku nebo nemovitost do užívání.
Pronajímatel


Přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve stanovené době) užíval nebo z ní bral i užitky.
Provize


Odměna za zprostředkování obchodu. Pevná částka nebo procenta z hodnoty obchodu.
Prohlášení vlastníka


Jednostranný právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)


Dokument, který informuje o celkové energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Celková energetická náročnost budovy je stanovena celkovou roční dodanou energií do budovy potřebnou na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.
Předkupní právo


Právo oprávněné osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci.
Smlouva o převodu


Písemný vztah (smlouva) mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí být písemná a musí obsahovat údaje o převádějícím, nabyvateli a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu.
Smlouva o smlouvě budoucí


Písemný závazek účastníků (budoucího prodávajícího a kupujícího) uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných náležitostech. Budoucí kupní smlouva by tedy již měla obsahovat návrh samotné smlouvy kupní.
Smlouva o výhradním prodeji


Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že předmět určený ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručí exkluzivitu.
Smlouva o zprostředkování


Zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce mohl uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje mu za to zaplatit úplatu (provizi).
Solvence


Platební schopnost dostát svým závazkům.
Společné jmění manželů (SJM)


Majetek nabytý některým z manželů v době trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.
Úschova notářská


Právní institut spočívající v uložení závětí, cenných papírů či jiných listin u notáře nebo uložení peněz či listin u notáře za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání může sloužit k zajištění závazku, například k zajištění závazku na zaplacení kupní ceny za nemovitost. Peníze či jiné listiny přijaté do notářské úschovy vydá notář příjemci jen při splnění podmínek stanovených dohodou mezi osobou skládající částku a příjemcem při přijetí do úschovy. Poplatek za službu je odstupňovaný podle částky úschovy.
Věcné břemeno


Omezuje vlastníka nemovitosti, že je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet a umožňuje osobě oprávněné užívání majetku (může zajistit doživotní bydlení rodičů, v případě, že byt nebo dům převedou na své děti).
Znalecký posudek


Odborné dílo vypracované znalcem nebo znaleckým ústavem splňující náležitosti posudku. Stanovuje hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona o oceňování majetku nebo podle požadavků soudu. Úkolem znaleckého posudku však nemusí být jen stanovení hodnoty majetku, ale rovněž odborné odpovědi na otázky zadavatele. Zpracovatel však musí vždy respektovat ustanovení Zákona o oceňování majetku a musí mít příslušné znalecké oprávnění. Každý znalecký posudek musí obsahovat i znaleckou doložku, ve které je popsán rozsah oprávnění znalce, identifikace jeho jmenování znalcem a číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, pod kterým je posudek zapsán ve znaleckém deníku.
Zprostředkovatelská smlouva


Smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje naopak zprostředkovateli mu poskytnout odměnu tehdy, jestliže byl dosažen výsledek pomocí zprostředkovatele (smlouva s realitní kanceláří při prodeji nemovitosti, apod.)