top of page

Rezervační smlouva - nezbytná součást hladkého nákupu / prodeje nemovitostiCo je rezervační smlouva

Rezervační smlouva je závazný právní dokument, který zajišťuje, že určitá nemovitost bude vyhrazena pro kupujícího na dohodnutou dobu. Během této doby není nemovitost k dispozici jiným potenciálním zájemcům, což kupujícímu poskytuje potřebný čas na shromáždění financí (např. vyřízení hypotečního úvěru) a dokončení administrativních požadavků nezbytných pro finalizaci koupě.


Na rozdíl od kupní smlouvy, která představuje finální právní převod vlastnictví nemovitosti od prodávajícího ke kupujícímu, rezervační smlouva takový převod nezahrnuje. Jejím hlavním účelem není převod vlastnických práv, ale zajištění, že obě strany mají jasno o tom, že nemovitost je "rezervovaná".


V kontextu rezervační smlouvy je důležité zdůraznit její dočasnost. Obvykle specifikuje časový rámec, během kterého musí kupující splnit určité podmínky (například zajištění financování), aby mohl proces koupě pokračovat k uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující není schopen splnit tyto podmínky v dohodnutém čase, může být smlouva zrušena a prodávající může nabídnout nemovitost dalším zájemcům.


Rezervační smlouva tedy slouží jako záruka pro obě strany, ale zároveň klade důraz na určité závazky. Kupujícího zavazuje k tomu, že seriózně pracuje na dokončení koupě, zatímco prodávajícího zavazuje k tomu, že nemovitost nenabídne jinému zájemci. Tím se zabraňuje situacím, kdy by kupující ztrácel čas a zdroje na nemovitost, která by nakonec byla prodána někomu jinému.


Obsah rezervační smlouvy

Rezervační smlouva, jak již bylo naznačeno, je dokument, který musí být pečlivě připraven, aby pokryl všechny základní a specifické aspekty transakce. V této smlouvě lze nalézt několik klíčových prvků:


 1. Identifikace stran: Smlouva musí jasně uvádět údaje o obou stranách – kupujícím i prodávajícím. Zde se zaznamenávají jména, kontaktní informace a často i rodná čísla, která umožňují jednoznačnou identifikaci v právních záležitostech.

 2. Popis rezervované nemovitosti: Jedná se o detailní popis nemovitosti včetně její adresy, katastrálního údaje, a typu (například byt, dům, pozemek). Tento popis může také zahrnovat informace o stavu nemovitosti a jakýchkoliv právních omezeních nebo právech třetích stran.

 3. Cena: Cena, za kterou se nemovitost rezervuje, musí být specifikována, včetně toho, zda rezervační poplatek tvoří část celkové kupní ceny, nebo zda je počítán samostatně. Je důležité uvést, kdy a jakým způsobem má být cena zaplacena.

 4. Podmínky pro zrušení rezervace: Tento bod specifikuje situace, v kterých může být rezervace zrušena bez penalizace pro jednu nebo obě strany. Mohou být zahrnuty podmínky, jako je neschopnost kupujícího získat financování, nebo objevení právních problémů týkajících se nemovitosti.

 5. Postup po rezervaci: Smlouva by měla nastínit kroky, které následují po uzavření rezervační smlouvy, včetně časových rámců pro získání financování, potřebných schválení a podepsání kupní smlouvy. Tyto informace pomáhají oběma stranám rozumět, co je očekáváno a do kdy musí být určité úkoly splněny.


Všechny tyto informace by měly být formulovány jasně a jednoznačně, aby nedošlo k nedorozuměním v průběhu celého procesu rezervace a následné koupě. Právní jazyk smlouvy by měl být srozumitelný a přístupný tak, aby ho mohli snadno pochopit i laici bez právního vzdělání, ale zároveň dostatečně odborný, aby smlouva poskytovala pevný právní základ pro všechny zúčastněné strany.


Postup po uzavření rezervační smlouvy

Po uzavření rezervační smlouvy následuje několik důležitých kroků, které musí obě strany splnit, aby došlo k úspěšnému dokončení transakce.

 1. Splnění finančních požadavků kupujícího:

 • Zajištění financování: Kupující musí získat potřebné financování, což může zahrnovat získání hypotečního úvěru. Toto obvykle vyžaduje čas na schválení úvěru bankou, což může trvat několik týdnů. Kupující by měl být v aktivním kontaktu s finanční institucí a pravidelně informovat prodávajícího o stavu procesu.

 • Příprava prostředků: Pokud kupující financuje koupi z vlastních zdrojů, musí zajistit, aby byly prostředky k dispozici včas k závěrečnému aktu převodu nemovitosti.

 1. Administrativní požadavky:

 • Právní prověření: Kupující by měl provést nebo nechat provést právní prověření nemovitosti, aby se ujistil o jejím právním stavu, včetně prověrky vlastnických práv, zástav a jiných právních omezení.

 • Inspekce nemovitosti: Doporučuje se také provést fyzickou inspekci nemovitosti, aby se ověřil její stav a zjistily se případné skryté vady, které by mohly ovlivnit rozhodnutí o koupi.

 1. Udržení rezervace prodávajícím:

 • Zajištění nemovitosti: Prodávající má zodpovědnost udržet nemovitost v rezervovaném stavu, tzn. nesmí ji nabízet jiným zájemcům a musí zajistit, aby nemovitost zůstala v době mezi rezervací a finálním převodem ve stejném stavu, jaký byl dohodnut.

 1. Příprava na uzavření kupní smlouvy:

 • Seznámení s podmínkami: Obě strany by se měly podrobně seznámit s podmínkami kupní smlouvy, aby se předešlo jakýmkoliv nedorozuměním.

 • Dohodnutí termínu pro podpis: Jakmile jsou všechny finanční a administrativní požadavky splněny, strany společně dohodnou termín a místo pro podpis kupní smlouvy.

 1. Finální kroky:

 • Podpis kupní smlouvy Podpis kupní smlouvy musí být učiněn s ověřenými podpisy, tedy nejčastěji u advokáta či notáře. S uzavřením kupní smlouvy je doporučováno uzavření i smlouvy o úschově (např. advokátní), z které plyne, že peníze “potečou” přes advokáta a obě strany tak budou mít větší bezpečí pro zdárné dokončení obchodu.

 • Zápis do katastru nemovitostí: Následně je důležité zajistit zápis změny vlastnictví v katastru nemovitostí, aby bylo právně potvrzeno, kdo je novým vlastníkem nemovitosti. Až poté je vyplacena kupní cena prodávajícímu.

 • Předání nemovitosti: Dojde k předání nemovitosti, přičemž kupující obdrží klíče a je také nezbytné přepsat všechny potřebné energie (elektřinu, plyn, vodu či nahlásit změnu vlastníka na Společenství vlastníků jednotek).Finanční aspekty rezervační smlouvy

Finanční aspekty rezervační smlouvy jsou zásadní pro zajištění závazku kupujícího a pro ochranu prodávajícího před potenciálními finančními ztrátami, které by mohly vzniknout v důsledku odstoupení kupujícího od dohody. Klíčovým prvkem zde je rezervační poplatek, který má několik důležitých funkcí.


Účel rezervačního poplatku:

Rezervační poplatek je platba, kterou kupující vkládá k zajištění exkluzivity rezervace na nemovitost. Tento poplatek slouží jako důkaz vážnosti zájmu kupujícího o nemovitost a zároveň jako kompenzace pro prodávajícího, pokud kupující od dohody odstoupí. Poplatek také motivuje kupujícího dokončit transakci, protože ztráta poplatku by pro něj představovala finanční ztrátu.


Výše rezervačního poplatku:

Výše poplatku se liší v závislosti na ceně nemovitosti, tržních podmínkách a dohodě mezi stranami. Obvykle se pohybuje mezi 1 % až 10 % celkové kupní ceny nemovitosti.

Rezervační poplatek může být částečně nebo úplně nevratný, v závislosti na podmínkách uvedených v rezervační smlouvě.


V mnoha případech je možné, že rezervační poplatek bude zaúčtován jako část konečné kupní ceny, pokud kupující dokončí nákup. Tím se efektivně sníží celková částka, kterou kupující musí zaplatit při finálním převodu vlastnictví.


Rizika a opatření

V procesu rezervace nemovitosti existují specifická rizika, která mohou způsobit finanční nebo právní problémy pro zúčastněné strany.


Hlavní rizika pro kupujícího:

 1. Ztráta rezervačního poplatku: Pokud kupující nedokáže splnit podmínky uvedené v rezervační smlouvě (například zajištění financování), může přijít o rezervační poplatek.

 2. Právní problémy s nemovitostí: Skryté vady, nejasnosti v právním stavu nemovitosti nebo neúplné informace o zástavách a jiných omezeních mohou vést k tomu, že kupující se ocitne v situaci, kdy nemůže nemovitost bezpečně koupit.


Opatření pro minimalizaci rizik:

 1. Důkladný právní přezkum: Než kupující podepíše rezervační smlouvu, měl by nechat provést právní audit nemovitosti. To zahrnuje ověření vlastnických práv, zjištění zástavních práv a dalších právních omezení.

 2. Pečlivá kontrola smlouvy: Kupující by měl pečlivě číst každý bod smlouvy a ujistit se, že rozumí všem podmínkám, zejména těm, které se týkají rezervačního poplatku a jeho vratnosti.

 3. Zajištění financování: Před podpisem rezervační smlouvy by měl kupující mít jasno o svých finančních možnostech a měl by být připraven na rychlé zajištění potřebného financování. To může zahrnovat předběžné schválení hypotéky nebo jiného úvěru.

 4. Komunikace s prodávajícím: Průběžná komunikace s prodávajícím a jeho zástupci může pomoci vyjasnit jakékoli nejistoty a zajistit, že obě strany mají stejná očekávání týkající se procesu koupě.


Legislativní aspekty rezervační smlouvy

Rezervační smlouvy v České republice jsou podmíněny obecnými zásadami občanského zákoníku, který upravuje smluvní právo. Tyto smlouvy musí být sestaveny tak, aby jasně a přesně definovaly práva a povinnosti obou stran, podmínky pro jejich zrušení, a důsledky takového rozhodnutí.


Legislativní rámec a pečlivá příprava rezervační smlouvy jsou klíčové pro ochranu zájmů obou stran a pro zajištění, že celý proces proběhne transparentně a bez zbytečných komplikací. Je vhodné, aby obě strany konzultovaly návrh smlouvy s právníkem specializovaným na realitní právo nebo s realitní kanceláří, která se o toto postará.


Závěr

Rezervační smlouva představuje zásadní prvek v procesu koupě nemovitosti, zajišťující, že obě strany – kupující i prodávající – mají jasně stanovené podmínky a očekávání, což vede k větší transparentnosti a spravedlnosti celého obchodu. Správné pochopení a aplikace této smlouvy jsou klíčové pro minimalizaci rizik a nesrovnalostí, které by mohly narušit průběh transakce.


V konečném důsledku je rezervační smlouva nejen o zajištění spravedlnosti a transparentnosti, ale také o poskytování jistoty a stability v procesu, který může být jinak velmi stresující a nejistý.


Doporučujeme, aby kupující / prodávající využívali služeb kvalifikovaných právních poradců / zkušených realitních kanceláří pro revizi a přípravu rezervační smlouvy, aby byla zajištěna její správnost a účinnost. Tímto způsobem může rezervační smlouva výrazně přispět k úspěšnému a bezproblémovému průběhu koupě nemovitosti.


Comentários


bottom of page